تشکیلات

تشکیلات اصلی انجمن هیدروژن و پیل سوختی عبارت است از :

۱- مجمع عمومی

۲-هیئت مدیره

۴-کمیته های علمی انجمن

- مجمع عمومی انجمن از گردهمائی کلیه اعضای پیوسته انجمن تشکیل میشود. مجمع با حضور اکثریت اعضای پیوسته رسمیت می یابد و تصمیمات اتخاذ شده با رای اکثریت اعضای حاضر تصویب می شود.

 

-هیأت مدیره انجمن :

وظایف هیأت مدیره که حداقل هر ماه یکبار تشکیل جلسه می دهد ، عبارتند از:

·         تعیین خط مشی انجمن

·         تعیین شرایط استخدامی کارکنان موظف انجمن.

·         اخذ اعتبار و قبول هدایا و کمکهای مالی و بورس های تحقیقاتی و آموزشی در چار چوب اهداف انجمن .

·         تشکیل جلسات سخنرانی، کنفرانسها و سمینارها، با رعایت آئین نامه های مربوط.

·         پیشنهاد تشکیل جلسات فوق العاده شورایعالی

·         اقامه دعوی از طرف انجمن، پاسخگوئی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی علیه انجمن در کلیه مراجع ذیصلاح

·         تهیه و تدوین آئین نامه های اجرائی

·         تعیین کمیته های مختلف علمی و اجرائی لازم و تعداد اعضاء هر یک و نظارت بر فعالیت آنها.

·         انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی.

·         تدوین آئین نامه نحوه عضویت و سایر آئین نامه های مورد نیاز 

تابلوی اعلانات

انرژی‌های نو ایران به عنوان دبیرخانه کمیته راهبری پیل‌سوختی تشکیل و پس از تشکیل هیات موسس و انتخاب هیات مدیره، دکتر مجید عمیدپور به عنوان رئیس انجمن برگزیده شدند .

سایت های مرتبط