اهداف

 با توجه به اهمیت روزافزون نقش دانش هیدروژن و پیل سوختی در بهبود زندگی کنونی جوامع بشری و ضرورت شناساندن همه جانبه این دانش و نیز اعتلاء گسترش دانش هیدروژن و پیل سوختی در امر آموزش، پژوهش و صنعت، انجمن هیدروژن و پیل سوختی سعی بر تحقق اهداف زیر را دارد:

۱- ایجاد ارتباط بین تمام متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی با شاخه های گوناگون هیدروژن و پیل سوختی سرو کار دارند.

۲- نهادینه سازی توسعه پایدار و پویای علوم، فناوری و صنعت هیدروژن و پیل سوختی در کشور.

۳- ارزیابی و بازنگری برنامه های آموزشی، پژوهشی و صنعتی و ارائه پیشنهادهای لازم.

4-ارائه خدمات آموزشی، علمی، فنی و صنعتی.

۵- ترغیب و تشویق پژوهشگران، صنعتگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیتهای مرتبط با هیدروژن و پیل سوختی.

۶- تهیه و انتشار نشریات علمی و صنعتی و تشکیل سمینارها و کنفرانسهای علمی و فنی داخلی و بین المللی.

۷- گسترش ارتباطات دانشگاه، صنعت و دولت.

8-ترويج تحقيقات بنيادي و كاربردي در زمينه‌ي هيدروژن و پيل سوختي

9-بهره‌گيري از دانش فني، تبادل اطلاعات و تجارب بين متخصصان ايراني و خارجي پيل سوختي 

تابلوی اعلانات

انرژی‌های نو ایران به عنوان دبیرخانه کمیته راهبری پیل‌سوختی تشکیل و پس از تشکیل هیات موسس و انتخاب هیات مدیره، دکتر مجید عمیدپور به عنوان رئیس انجمن برگزیده شدند .

سایت های مرتبط