اعضای هیات مدیره

 

دکتر مجید عمید‌ پور از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیرییس انجمن 

دکتر مهران جوانبخت از دانشگاه صنعتی امیرکبیرنایب رییس انجمن

دکتر علی الیاسی از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایرانخزانه دار انجمن

دکتر حسین غریبی از دانشگاه تربیت مدرسعضو هیات مدیره

دکتر اکبر شعبانی کیا از سازمان انرژی های نو ایرانعضو هیات مدیره

 

مهندس مریم نوبختی:از ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر  بازرس انجمن

 دکتر معصومه جواهری از پژوهشگاه مواد و انرژیعضو علی البدل   
 دکتر اصغری :از پژوهشکده مواد و انرژی-پژوهشگاه فضایی ایران عضو علی البدل  

دکتر حسین بیدقی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر: بازرس علی البدل

 

 

 

 

تابلوی اعلانات

انرژی‌های نو ایران به عنوان دبیرخانه کمیته راهبری پیل‌سوختی تشکیل و پس از تشکیل هیات موسس و انتخاب هیات مدیره، دکتر مجید عمیدپور به عنوان رئیس انجمن برگزیده شدند .

سایت های مرتبط