وظایف انجمن

شرح وظایف انجمن علمی هیدروژن و پیل‌سوختی

بر طبق اساسنامه این انجمن:

§        انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی

§        همکاری با نهاد‌های اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به آموزش و پژوهش

§        ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و اساتید ممتاز

§        برگزاری گردهمایی علمی در سطح ملی و بین‌المللی

§        انتشارات کتب و نشریات ملی

تابلوی اعلانات

انرژی‌های نو ایران به عنوان دبیرخانه کمیته راهبری پیل‌سوختی تشکیل و پس از تشکیل هیات موسس و انتخاب هیات مدیره، دکتر مجید عمیدپور به عنوان رئیس انجمن برگزیده شدند .

سایت های مرتبط