مشاهده گالری تصاویر
 * اعضای هیات مدیره دومین دوره انجمن هیدروژن و پیل سوختی
تصویر آلبوم اعضای هیات مدیره دومین دوره انجمن هیدروژن و پیل سوختی به ترتیب از سمت چپ به راست: آقایان دکتر اکبر شعبانی کیا( معاون فنی سازمان انرژی های نو ایران)، دکتر علی الیاسی (عضو هیات علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران)، دکتر مجید عمیدپور (عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی)، دکتر حسین غریبی (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس) و دکتر مهران جوانبخت (عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
مشاهده گالری تصاویر (0)
تابلوی اعلانات

انرژی‌های نو ایران به عنوان دبیرخانه کمیته راهبری پیل‌سوختی تشکیل و پس از تشکیل هیات موسس و انتخاب هیات مدیره، دکتر مجید عمیدپور به عنوان رئیس انجمن برگزیده شدند .

سایت های مرتبط