مشاهده خبر
برگزاری دومین مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره و بازرس دور دوم

در تاریخ 10 آبان 94 مجمع عمومی دوم با انتشار فراخوانی در روزنامه جام جم در محل سازمان انرژی های نو ایران برگزار شد. 140نفر از اعضای پیوسته انجمن درانتخابات شرکت کردند. جلسه با حضور نماینده محترم وزارت علوم سرکار خانم دکتر پورفرد، درساعت13.30 رسمیت یافت. هیات مدیره دوره اول گزارشی از شرح اقدامات و گزارش مالی عملکرد دوره سه ساله خود ارائه دادند. جناب آقای دکتر جوانبخت دبیرمحترم انجمن میزبان مجمع بودند و دکتر عمید پور ضمن ارائه فعالیتهای انجام شده به تشکر از همراهان انجمن پرداختند و دکتر الیاسی گزارش مالی سه ساله را ارئه کردند. سرکار خانم مهندس غلامی بازرس اصلی صحت گزارشات مذکور را تایید کردند.دکتر جوانبخت به ارائه خط مشی پیشنهادی پرداختند که درنهایت با رای اکثریت تصویب شد. هم چنین مقرر گردید زین پس تمامی آگهی های مربوط به انجمن در روزنامه "ایران" به چاپ برسد. هیات رییسه جلسه جناب آقایان دکتر ساتکین و شاخصی وسرکار خانم مهندس شیوا و دکتر امانی انتخاب شدندو وظیفه برگزاری انتخابات به ایشان محول شد.

هیات مدیره منتخب آقایان دکتر مجید عمیدپورازدانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، علی الیاسیازسازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران، اکبرشعبانی کیا از سازمان انرژی های نو ایران، مهران جوانبخت ازدانشگاه امیر کبیر وحسین غریبی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان اعضای اصلی و سرکار خانم دکتر جواهری ازپژوهشگاه موادوانرژی و آقای دکتر اصغری ازپژوهشکده موادوانرژی اصفهان سازمان فضایی ایران و سرکار خانم مهندس مریم نوبختی به عنوان بارزس اصلی از ستاد توسعه انرژی های تجدیدپذیر و جناب آقای حسین بیدقی از دانشگاه امیر کبیر به عنوان بازرس علی البدل به انتخاب اعضای پیوسته برگزیده شدند.

تاریخ انتشار: 1394/08/18 - 13:54
تابلوی اعلانات

انرژی‌های نو ایران به عنوان دبیرخانه کمیته راهبری پیل‌سوختی تشکیل و پس از تشکیل هیات موسس و انتخاب هیات مدیره، دکتر مجید عمیدپور به عنوان رئیس انجمن برگزیده شدند .

سایت های مرتبط